SEZNAM ODPADŮ

Seznam ostatních odpadů se kterými bude nakládáno

12 01 02  Úlet železných kovů
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly
15 01 02  Plastové obaly
15 01 06  Směsné obaly
17 01 01  Beton
17 01 02  Cihly
17 01 03  Tašky a keramické výrobky
17 01 07  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06
17 02 01  Dřevo
17 02 02  Sklo
17 02 03  Plasty
17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (bez dehtu)
17 04 05  Železo a ocel
17 04 07  Směsné kovy
17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 06  Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
17 05 08  Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
17 08 02  Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
19 08 05  Kaly z čištění komunálních odpadních vod
19 08 09  Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky
20 01 01  Papír a lepenka
20 01 11  Textilní materiály
20 01 36  Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
20 01 39  Plasty
20 01 41  Odpady z čištění komínů
20 02 01  Biologicky rozložitelný odpad
20 02 02  Zemina a kameny
20 03 01  Směsný komunální odpad
20 03 02  Odpad z tržišť
20 03 03  Uliční smetky
20 03 04  Kal ze septiků a žump
20 03 06  Odpad z čištění kanalizace
20 03 07  Objemný odpad
Po dohodě možnost likvidace nebezpečných odpadů – 170 605 – Izolační materiály obsahující azbest.

POPTÁVKA SLUŽEB